INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, ul. Ruska 15, 20-126 Lublin, posiadająca numer NIP 946-21-13-269 oraz REGON 430358042.

JAKIE DANE PRZETWARZAMY

Przetwarzamy tylko te dane, które nam przekażesz. Dane, które podajesz są niezbędne do wysłania emaila. Musimy znać Twoje imię oraz co najmniej adres email, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą po otrzymaniu wiadomości. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika w czasie korzystania ze stron internetowych. Pliki te są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer (użytkownik anonimowy) i dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron naszego serwisu (Więcej o cookies…). Korzystanie z każdego serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym się on znajduje. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem w nazwa.pl.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Głównym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe to wysłanie emaila i skontaktowanie się z Tobą. Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu i nie zostaną one wykorzystane w celach komercyjnych bez wcześniejszej Twojej wyraźnej zgody. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, pisz śmiało: projekty@lublin.cerkiew.pl. Odpowiemy na wszystkie wątpliwości.

PODSTAWA PRZETWARZANIA

Jeśli wyślesz do nas wiadomość przez formularz kontaktowy, to podane dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te przechowywane są jedynie w skrzynce e-mailowej w nazwa.pl w celach zarządzania pocztą oraz wysłania odpowiedzi emailowej na Twoją wiadomość. Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

KOMU PRZEKAZUJEMY TE DANE

Aby zapewnić najwyższą jakość usług, korzystamy z usług zewnętrznych sprawdzonych dostawców. Naszych partnerów dobieramy niezwykle starannie. Dostęp do Twoich danych będą miały tylko dwie firmy:

 • dostawca hostingu (serwera dla plików serwisu): nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Medweckiego 17, 31-870 Kraków
 • twórca i administrator serwisu: Sławomir Wyspiański Media z siedzibą w Lublinie, ul. Ametystowa 20 lok. 6, 20-577 Lublin.

TWOJE PRAWA

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, pytania lub chciałbyś dowiedzieć się więcej, pisz śmiało na adres email: projekty@lublin.cerkiew.pl. Na pewno odpowiemy! Pamiętaj, że:

 • masz prawo w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę; nie będzie to miało negatywnych konsekwencji; po prostu przestaniemy się z Tobą kontaktować; cofnięcie zgody pozostaje oczywiście bez wpływu na dotychczasowe
 • przetwarzanie, jeszcze na podstawie zgody; jeżeli chcesz cofnąć zgodę, napisz do nas: projekty@lublin.cerkiew.pl;
 • masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych;
 • masz prawo sprostować swoje dane osobowe a nawet je usunąć; usunięcie danych, które są niezbędne do świadczenia usługi jest równoznaczne z usunięciem konta z serwisu;
 • masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych oraz żądać ograniczenia tego przetwarzania;
 • względem danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda, masz prawo żądać ich przeniesienia;
 • masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE

Dopóki jesteś z nami, Twoje dane są przez nas przetwarzane. Gdy zażądasz ich usunięcia, zrobimy to bez zbędnej zwłoki. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami emailem: projekty@lublin.cerkiew.pl.

KLAUZULA INFORMACYJNA

stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego wobec Uczestników (Wykonawców, Partnerów lub innych zaangażowanych w realizację projektu) projektu pt. „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja i digitalizacja drewnianych cerkwi i ich wyposażenia w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu” dofinansowanego w ramach POIiŚ 2014- 2020 w zakresie osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), z siedzibą przy ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej w POIiŚ 2014-2020 jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie porozumienia zawartego z administratorem.

Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmka, pełniąca funkcję Beneficjenta projektu pt. „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja i digitalizacja drewnianych cerkwi i ich wyposażenia w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu” jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy o dofinansowanie.

Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji POIiŚ 2014-2020, w szczególności w celu realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z wdrażaniem POIiŚ 2014-2020. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO).

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku:

1. z realizacją ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego z następujących przepisów prawa:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

 • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012,

 • stawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,

 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

  2. z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub ze sprawowaniem władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

  3. z realizacją umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  Na podstawie zawartego porozumienia Minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego może przetwarzać różne rodzaje danych1, w tym przede wszystkim:

  1) dane identyfikacyjne, w tym w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia / formę prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko; w niektórych przypadkach także PESEL, NIP, REGON,

  2) dane dotyczące zatrudnienia, w tym w szczególności: otrzymywane wynagrodzenie oraz wymiar czasu pracy,

  3) dane kontaktowe, w tym w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do korespondencji,

  4) dane o charakterze finansowym, w tym w szczególności: nr rachunku bankowego, kwotę przyznanych środków, informacje dotyczące nieruchomości (nr działki, nr księgi wieczystej, nr przyłącza gazowego).

  Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację Programu, w tym w szczególności: od wnioskodawców, beneficjentów, partnerów.

  Na podstawie zawartego porozumienia Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmka może przetwarzać różne rodzaje danych w tym przede wszystkim:

  1) dane identyfikacyjne, w tym w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania; w niektórych przypadkach także PESEL, NIP, REGON,

  2) dane dotyczące zatrudnienia, w tym w szczególności: otrzymywane wynagrodzenie oraz wymiar czasu pracy,

  3) dane kontaktowe, w tym w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, adres do korespondencji, 4) dane o charakterze finansowym, w tym w szczególności: nr rachunku bankowego. Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 • podmioty, którym Instytucja Zarządzająca PO IiŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności podmioty pełniące funkcje instytucji pośredniczących,

 • instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem PO IiŚ 2014-2020,

 • podmioty świadczące usługi, w tym związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni2.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas wymagany zapisami umowy o dofinansowanie.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:

‒ prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

‒ prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),

‒ prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) – jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,

‒ prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),

‒ prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany3,

‒ prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) – jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

‒ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) – w przypadku, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jest możliwy:

 • pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,

 • pod adresem poczty elektronicznej e-mail: iod@mfipr.gov.pl

Informacje o danych osobowych zostały przekazane Instytucji Zarządzającej PO IiŚ 2014-2020 przez podmiot pełniący funkcje Instytucji Pośredniczącej PO IiŚ.

Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

____________________________________________________________________

1 Informacje podawane w przypadku wykonywania obowiązku informacyjnego na podstawie art. 14 RODO.

2 O ile dotyczy.

3 Do automatyzacji procesu przetwarzania danych osobowych wystarczy, że dane te są zapisane na dysku komputera.

Skip to content